INTERM   AKADEMIA  


e-mail
Styropian frezowany
szczelne docieplenie
INTERM: Pasywny dom
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Partnerzy
· Szkolenia Wykonawców
· Baseny pokryte foli? PCV
· Folia PCV - wieczny dach
· Wykonawcy docieple?
· Monta? kolektorów
 
Tynki natryskowe
· Tynki natryskowe
· Tynk natryskowy w docieplaniu
· Wykonanie tynku natryskowego
· Spr??arki Metabo
· Agregaty Graco
· Pistolety do natrysku tynku
 
Docieplam Dom
· Pasywny dom
· Docieplam Dom
· Ciep?y Dom
· Tynki mozaikowe
· Podbitka dachowa PCV
· Nowe Systemy Docieple?
· Jak dociepli? tanio ?
· Wytyczne docieplania
· Dach pokryty foli? PCV
· Baseny pokryte foli? PCV
· Kolektory s?oneczne
· ?wiadectwo energetyczne budynk
· Program kursu
 
Menu strony
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Rekomenduj nas
· Ankiety
 
Statystyka
Otrzymali¶my
1052356
odsłon strony od 1 kwietnia 2005 roku
 
Kursy dla osób ubiegaj?cych o uprawnienia do sporz?dzania charakterystyki energetycznej

INSTYTUT Innowacyjno Technologiczny wpisany przez Wojewódzki Urz?d Pracy W Poznaniu
do rejestru instytucji szkoleniowych

INTERM Instytut Innowacyjno Technologiczny w Poznaniu, wykonuje ?wiadectwa charakterystyki energetycznej, prowadzimy tak?e kursy dla osób ubiegaj?cych o uprawnienia do sporz?dzania ?wiadectwa charakterystyki energetycznej.
Kurs przeznaczony jest dla osób, z wykszta?ceniem wy?szym magisterskim i Absolwentów z terminem obrony pracy magisterskiej w roku 2009, ubiegaj?cych si? o uzyskanie uprawnie?, do sporz?dzania ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz??ci budynku stanowi?cej samodzieln? ca?o?? techniczno-u?ytkow?.
Kursy realizowane s? w terminach, od:
18-04-2009r. Brak wolnych miejsc.
25-04-2009r. Brak wolnych miejsc.
Kolejny termin weekendowy, planowany od 9 maja.
Kurs trwa 50 godzin. Program kursu Miejsce; Pozna?: PP, UP, UAM, UE. Koszt: 1200 z?. plus 200 z?. wpisowe. Zaj?cia, w systemie weekendowym: soboty i niedziele oraz tygodniowym, prowadz? pracownicy Uczelni.
Podana kwota, zawiera: -op?at? za kurs, -materia?y szkoleniowe, -op?at? za wewn?trzny egzamin, -za?wiadczenie o uko?czeniu kursu, -napoje. O przyj?ciu na Kurs decyduje; data wp?ywu Zg?oszenia i wp?aty pe?nej kwoty na konto INTERM. W przypadku braku miejsc na danym Kursie istnieje mo?liwo?? przeksi?gowania wp?aty na inny uzgodniony termin Kursu lub zwrot wp?aconej kwoty na konto Wp?acaj?cego. Wystawiamy faktury VAT.
Obowi?zek posiadania Certyfikatu.wprowadza: Ustawa Prawo budowlane, Dz.U. Nr 191 poz. 1373 z dnia 18-10-2007 r., zgodnie z dyrektyw? 2002/91/EC. Po 1 stycznia 2009 roku, sprzeda?, wynajem budynku, lokalu mieszkalnego lub cz??ci budynku stanowi?cego samodzieln? ca?o?? techniczno-u?ytkow?, wymaga posiadania certyfikatu energetycznego, danego obiektu.
Certyfikat energetycznym mo?e wykona? uprawniony Certyfikator energetyczny.
?wiadectwo charakterystyki energetycznej sporz?dza si? raz na 10 lat.
Po zakonczeniu kursu, Uczestnik otrzymuje za?wiadczenie uprawniaj?ce do zdania egzaminu organizowanego w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Zdanie egzaminu i wpisanie do rejestru uprawnia do sporz?dzania ?wiadectwa energetycznego budynku.
Program kursu, sposób szkolenia i egzaminów okre?la Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 104).
Akty prawne:
Kursy dla zainteresowanych uzyskaniem uprawnie? CertyfikatoraPrawa autorskie © AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-03-26 (2695 odsłon)

[ Wróć ]
2018