INTERM   AKADEMIA  


e-mail
Styropian frezowany
szczelne docieplenie
INTERM: Pasywny dom
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Partnerzy
· Szkolenia Wykonawców
· Baseny pokryte foli? PCV
· Folia PCV - wieczny dach
· Wykonawcy docieple?
· Monta? kolektorów
 
Tynki natryskowe
· Tynki natryskowe
· Tynk natryskowy w docieplaniu
· Wykonanie tynku natryskowego
· Spr??arki Metabo
· Agregaty Graco
· Pistolety do natrysku tynku
 
Docieplam Dom
· Pasywny dom
· Docieplam Dom
· Ciep?y Dom
· Tynki mozaikowe
· Podbitka dachowa PCV
· Nowe Systemy Docieple?
· Jak dociepli? tanio ?
· Wytyczne docieplania
· Dach pokryty foli? PCV
· Baseny pokryte foli? PCV
· Kolektory s?oneczne
· ?wiadectwo energetyczne budynk
· Program kursu
 
Menu strony
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Rekomenduj nas
· Ankiety
 
Statystyka
Otrzymali¶my
1052355
odsłon strony od 1 kwietnia 2005 roku
 
Sejm RP zmieni? Ustaw? o Prawie budowlanym
Sejm zmieni? Ustaw? o Prawie budowlanym. USTAWA z dnia 19 wrze?nia 2007 r.
o zmianie ustawy Prawo budowlane


Dziennik Ustaw z 18 pa?dziernika 2007 Nr 191 poz. 1373

Data og?oszenia: 2007-10-18  Data wej?cia w ?ycie:2009-01-01  Data obowi?zywania: 2009-01-01


Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó?n. zm.2)) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1) w art. 5:

a) dodaje si? ust. 3-7 w brzmieniu:

"3. Z zastrze?eniem ust. 7, dla ka?dego budynku oddawanego do u?ytkowania oraz budynku podlegaj?cego zbyciu lub wynajmowi powinna by? ustalona, w formie ?wiadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, okre?laj?ca wielko?? energii wyra?on? w kWh/m2/rok niezb?dnej do zaspokojenia ró?nych potrzeb zwi?zanych z u?ytkowaniem budynku. ?wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wa?ne 10 lat.

4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub cz??ciami budynku stanowi?cymi samodzieln? ca?o?? techniczno-u?ytkow?, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej cz??ci budynku osobie trzeciej, sporz?dza si? ?wiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub cz??ci budynku.

5. W przypadku budynków ze wspóln? instalacj? grzewcz? ?wiadectwo charakterystyki energetycznej sporz?dza si? wy??cznie dla budynku, a w innych przypadkach tak?e dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.

6. ?wiadectwo charakterystyki energetycznej zawieraj?ce nieprawdziwe informacje o wielko?ci energii jest wad? fizyczn? rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó?n. zm.3)) o r?kojmi za wady.

7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje si? do budynków:

1) podlegaj?cych ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) u?ywanych jako miejsca kultu i do dzia?alno?ci religijnej;

3) przeznaczonych do u?ytkowania w czasie nie d?u?szym ni? 2 lata;

4) niemieszkalnych s?u??cych gospodarce rolnej;

5) przemys?owych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energi? nie wi?kszym ni? 50 kWh/m2/rok;

6) mieszkalnych przeznaczonych do u?ytkowania nie d?u?ej ni? 4 miesi?ce w roku;

7) wolnostoj?cych o powierzchni u?ytkowej poni?ej 50 m2.",

b) dodaje si? ust. 8-15 w brzmieniu:

"8. ?wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mo?e sporz?dza? osoba, która:

1) posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych;

2) uko?czy?a co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy?szym;

3) nie by?a karana za przest?pstwo przeciwko mieniu, wiarygodno?ci dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni?dzmi i papierami warto?ciowymi lub za przest?pstwo skarbowe;

4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odby?a szkolenie i z?o?y?a z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem w?a?ciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

9. Minister w?a?ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre?li, w drodze rozporz?dzenia, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4, warunki i wysoko?? odp?atno?ci za szkolenie i post?powanie egzaminacyjne maj?c na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkole? w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu.

10. Wp?ywy z op?at za post?powania egzaminacyjne stanowi? dochód bud?etu pa?stwa.

11. Za równorz?dne z odbyciem szkolenia oraz z?o?eniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje si? uko?czenie, nie mniej ni? rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, in?yniera ?rodowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien uwzgl?dnia? problematyk? obj?t? programem szkole? okre?lonym, w drodze rozporz?dzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister w?a?ciwy do spraw szkolnictwa wy?szego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra w?a?ciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej proponowany przez wydzia?y szkó? wy?szych program studiów podyplomowych.

13. Obywatel pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mo?e dokonywa? oceny energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego i sporz?dza? ?wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych pa?stwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z pó?n. zm.4)).

14. Minister w?a?ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr osób, które z?o?y?y z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 pkt 4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.

15. W rejestrze osób, o których mowa w ust. 8, wpisuje si? nast?puj?ce dane:

1) numer wpisu;

2) numer uprawnienia;

3) dat? wpisu;

4) imi? i nazwisko;

5) data i miejsce urodzenia;

6) adres do korespondencji;

7) numer telefonu i faksu.";

2) po art. 55 dodaje si? art. 55a w brzmieniu:

"Art. 55a. Minister w?a?ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre?li, w drodze rozporz?dzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz??ci budynku stanowi?cej samodzieln? ca?o?? techniczno-u?ytkow?, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporz?dzania i wzór ?wiadectw ich charakterystyki energetycznej uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci: dane ilo?ciowe i wska?niki charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonuj?cej ?wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezb?dne dane osobowe w?a?ciciela budynku lub lokalu mieszkalnego, maj?c na uwadze poprawno?? wykonywania ?wiadectw charakterystyki energetycznej.";

3) w art. 57 w ust. 1 w pkt 6 kropk? zast?puje si? ?rednikiem i dodaje si? pkt 7 w brzmieniu:

"7) kopi? ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrze?eniem art. 5 ust. 7.",

4) w art. 62:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropk? zast?puje si? ?rednikiem i dodaje si? pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) okresowej, polegaj?cej na sprawdzeniu stanu technicznego kot?ów, z uwzgl?dnieniem efektywno?ci energetycznej kot?ów oraz ich wielko?ci do potrzeb u?ytkowych:

a) co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciek?ym lub sta?ym o efektywnej nominalnej wydajno?ci ponad 100 kW,

b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciek?ym lub sta?ym o efektywnej nominalnej wydajno?ci 20 kW do 100 kW oraz kot?ów opalanych gazem;

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj?cej na ocenie efektywno?ci energetycznej zastosowanych urz?dze? ch?odniczych w systemach klimatyzacji, ich wielko?ci w stosunku do wymaga? u?ytkowych o mocy ch?odniczej nominalnej wi?kszej ni? 12 kW.",

b) po ust. 1a dodaje si? ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Instalacje grzewcze z kot?ami o efektywnej nominalnej wydajno?ci powy?ej 20 kW starszymi ni? 15 lat powinny by? poddane jednorazowej kontroli obejmuj?cej ocen? efektywno?ci kot?a oraz dopasowania kot?a poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Kontrol? stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadza? osoby posiadaj?ce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj? urz?dze?, instalacji oraz sieci energetycznych igazowych.";

5) w art. 63 dotychczasow? tre?? oznacza si? jako ust. 1 i dodaje si? ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. W przypadku opracowania ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni u?ytkowej przekraczaj?cej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym ?wiadczone s? us?ugi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, ?wiadectwo charakterystyki energetycznej powinno by? umieszczone w widocznym miejscu w budynku.

3. W?a?ciciel budynku, z zastrze?eniem art. 5 ust. 7, jest obowi?zany zapewni? sporz?dzenie ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, je?eli:

1) up?yn?? termin wa?no?ci ?wiadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uleg?a zmianie jego charakterystyka energetyczna.";

6) po art. 63 dodaje si? art. 63a w brzmieniu:

"Art. 63a. 1. Nabywcy budynku lub lokalu powinno by? udost?pnione ?wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub ?wiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, je?eli przepisy ustawy wymagaj? dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.

2. Najemcy budynku lub lokalu powinno by? udost?pnione ?wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, je?eli przepisy ustawy wymagaj? dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyj?tkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w ?ycie po up?ywie 3 miesi?cy od dnia og?oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczy?ski


1) Przepisy niniejszej ustawy wdra?aj? postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. L 1 z 04.01.2004, str. 65-71; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 168).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, poz. 880.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 12, poz. 62 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1028 i Nr 176, poz. 1238.

Prawa autorskie © AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-12-14 (3013 odsłon)

[ Wróć ]
2018